indow.customerPrivacy.onMarketingConsentGranted(function () { })
nature's sunshine, nsp, naturalne ziola Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – NATURALNEZIOLA.PL SKLEP


Sklep internetowy działający pod adresem www.naturalneziola.pl („Sklep internetowy”) powadzony jest przez firmę Naturalne Zioła Beata Ewertowska, z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Starowiejska 20, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5661004807, Regon 141199392 („Sprzedający”). Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji warunków umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez użytkownika z możliwości zawarcia umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

I. Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet i nie prowadzi obrotu hurtowego. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową www.naturalneziola.pl

2. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej leków na receptę.

3. Jako „Zamawiającego” należy rozumieć osobę fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składającą oświadczenie woli za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące produkt lub zestaw produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. „Użytkownikiem” jest każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego.

5. Ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w PLN i zawierają należny podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów dostawy. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia zamówienia.

6. Informacje podane na stronie internetowej www.naturalneziola.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

7. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego www.naturalneziola.pl przez Zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

8. Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

9. Opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej.

10. Sklep internetowy zapewnienia Zamawiającym możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 502 557 473, w godz. 8-20 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego (przez które należy rozumieć narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści: a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, b. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

6. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

- a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,

- b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

- c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

- d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,

- e. Zamawiający lub użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

- f. Zamawiający lub użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu,

- g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

III. Składanie zamówienia:

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

- a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

- b. dostęp do Internetu;

- c. przeglądarka internetowa np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;

- d. aktywne konto e-mail.

2. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową www.naturalneziola.pl przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu, jednak zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów, a także zapoznanie się z treścią regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego dla potrzeb umowy sprzedaży. Dokonując pierwszego zamówienia Zamawiający może zarejestrować się w Sklepie internetowym, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie musiał każdorazowo podawać swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy produktów. Login i hasło mają charakter poufny.

4. Zamawiający korzystający z Loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

5. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

6. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

- a. dokonanie wyboru produktu, który ma być zakupiony, ilości produktu, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na stronie danego produktu, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

- b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych produktów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,

- c. wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu, adresu email oraz adresu dostawy produktów, o ile jest on inny niż adres Zamawiającego oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, a także ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, a chce je utworzyć - wprowadzenie Loginu i ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,

- d. dokonanie wyboru metody dostarczenia produktów, metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,

- e. w celu zakończenia składania zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zloz zamówienie”.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie nadania zamówieniu numeru przez Sprzedającego. Zamawiający otrzymuje emaila z wyszczególnionymi produktami, formami płatności i dostawy.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:

- a. formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

- b. transakcja nie zostanie zautoryzowana w systemie płatniczym Autopay, PayU, Dotpay lub PayPal

- c. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we wskazanym terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub ze sklepu stacjonarnego w przypadku wyboru takiej formy dostawy;

- d. zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sprzedającego przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

10. Na każdy sprzedawany produkt wystawiany jest przez Sprzedającego paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Zamawiający każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie umowy sprzedaży.

11. Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zamówienia na każdym etapie składania zamówienia.

12. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty oznaczonej przez Sklep internetowy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych produktów.

13. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych poprzez stron Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

IV. Płatności:

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

Przelew tradycyjny - wpłatę należy dokonać na podany numer rachunku bankowego, który przekażemy indywidualnie Klientowi w wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Numer konta dostępny także na stronie Sklepu w zakładce "Kontakt". Przelew może zostać zrealizowany przez internet, w banku lub na poczcie. Po zaksięgowaniu wpłaty na Naszym koncie, rozpoczniemy proces realizacji zamówienia.

Pobranie - płatności dokonuje się gotówką przy odbiorze towaru dostarczonego przez Kuriera. Metoda ta jednak wiąże się z wyższą opłatą, która nie występuje w przypadku innych form płatności.

Przelew natychmiastowy - płatność za pomocą natychmiastowego przelewu elektronicznego z wykorzystaniem przekierowania na stronę banku. Wygodne rozwiązanie dokonania płatności za pośrednictwem Internetu.

Karty płatnicze - opłacenie zamówienia z wykorzystaniem numeru karty płatniczej.

Google Pay - metoda płatności oferowana przez Google.

Blik - wykorzystanie sześciocyfrowego kodu czasowo powiązanego z kontem bankowym do dokonania wpłaty.

Przelewy24.pl - metoda płatności z wykorzystaniem popularnego pośrednika do zapłaty za produkty.

2. Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: 93 1050 1025 1000 0091 2063 5942. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

3. Przy płatności tradycyjnym przelewem w jego tytule Zamawiający proszony jest wpisać TYLKO numer zamówienia.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej zgodnymi z cennikiem wskazanym w zakładce WYSYŁKA, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi produktami lub podania błędnego adresu w zamówieniu. Jednake, jeśli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności "przelewy 24" jest PayPro S.A

V. Realizacja zamówienia/koszty wysyłki:

1. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, zamówienia nie opłacone w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z miejsca odbioru, o którym mowa ust. 3 poniżej, są anulowane w terminie 14 dni od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru.

2. Zamówienie wysyłane jest na podany w zamówieniu adres bezpośrednio po jego skompletowaniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry przelewem za zamówienie, bądź też od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust.7. poniżej i części III. ust. 9. powyżej.

3. Termin otrzymania zamówienia przez Zamawiającego = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

4. W Sklepie internetowym przy poszczególnych produktach znajdują się oznaczenia dotyczące dostępności produktu. Dostępność produktu oznacza czas realizacji zamówienia i może mieć następujące oznaczenia:

- a. dostępny - produkt znajduje się w magazynie Sprzedającego.

- b. tymczasowo niedostępny - produkt jest aktualnie niedostępny w sprzedaży.

5. Czas dostawy to czas potrzebny firmie kurierskiej na dostawę zamówienia do Zamawiającego, zazwyczaj jest to następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki przez Sprzedającego.

6. Dostępne metody dostawy zamówienia to: DPD Kurier, DPD Kurier - Pobranie, InPost Paczkomaty 24/7, InPost Kurier oraz odbiór osobisty.

7. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki może wydłużyć się o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego.

8. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w zamówieniu znajdą się produkty w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

9. Zamawiający zostaje poinformowany o przekazaniu firmie kurierskiej zamówionych produktów do wysyłki w osobnym emailu.

10. W przypadku, gdy adres wysyłki znajduje się poza terytorium Polski, Zamawiający proszony jest, przed dokonaniem zamówienia, o kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedającym w celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach dostawy produktów i ustalenia innych warunków umowy sprzedaży.

11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach produktów w Sklepie Internetowym.

12. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 1. regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

VI. Prawo do odstąpienia od umowy:

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz pochodzące z legalnego źródła, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Produkty te są odpowiednio przechowywane oraz przygotowane do wysyłki w bezpieczny sposób.

2. Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Sprzedający informuje o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.)

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Zamawiający będący konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

8. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracane produkty Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Beata Ewertowska ul. Starowiejska 20, 06-400 Ciechanów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

10. Zamawiający będący konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

11. Zgodnie z postanowienia art. 38. ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

- 11.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży;

- 11.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

- 11.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- 11.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- 11.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- 11.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- 11.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

- 11.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- 11.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- 11.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- 11.11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 1

- 11.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- 11.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

- 11.14. Zgodnie z art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania lub też sfałszowania produktu leczniczego.

VII. Reklamacje:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: info@naturalneziola.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Naturalne Ziola Beata Ewertowska ul. Starowiejska 20, 06-400 Ciechanów.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę produktu i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5. Sprzedający informuje, że w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

VIII. Ochrona danych osobowych, postanowienia końcowe:

1. Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Sprzedający.

2. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

3. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481). Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży o realizacji dostawy.

4. Dane klienta mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego. Przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych

5. Komunikacja drogą SMS odbywa się nie częściej niż raz na kwartał. Komunikacja drogą e-mail nie częściej niż raz w tygodniu. Na obie formy komunikacji można wycofać zgody.

6. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newsletter.

7. Korzystający ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).

9. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

11. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

12. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Darmowa dostawa od 300 PLN
nature's sunshine, nsp, naturalne ziola do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl